Our Founder

Hon. Shri Dattaji Meghe

Our Inspiration

Shri. Sagar Meghe

Secretary Nagar Yuwak Shikshan Sanstha

Shri. Sameer Meghe

MLA - Hingna constituency, Nagpur
Treasurer Nagar Yuwak Shikshan Sanstha